Moeilijkheden en Risico’s

Por Eso! opereert in een risicovolle omgeving en pakt complexe problemen en uitdagingen op. De veranderingen worden niet van de ene dag op de andere dag bereikt. De lange termijn commitment om een duurzame (gedrags-)verandering teweeg te brengen en vaste patronen te doorbreken is absoluut nodig.
De complexiteit en lange termijn brengen risico’s met zich mee. Tal van factoren zijn van invloed op het slagen van een project. Factoren buiten ons bereik (extreme weersomstandigheden, stakingen, politieke onrust, etc) en factoren die wij in de loop van de jaren weten te herkennen en waar we dankzij de ervaring op in kunnen spelen. Bijvoorbeeld de erfenis van de werkwijze van andere stichtingen en gemeenten (‘alles wordt cadeau gedaan’) of de onverwachtse komst van een andere instantie die onze werkwijze doorkruist….
De kans dat een project ‘mislukt’ is klein, de kans dat een project meer tijd en energie in beslag neemt dan aanvankelijk gedacht, is aanwezig. De kans dat een project wordt aangepast is ook aanwezig.

Om de problemen op te lossen en risico’s te vermijden, is allereerst samenwerking nodig. Samenwerking met de gemeenschap maar ook met lokale, regionale en nationale instanties of andere goede doelen.  Alle stappen van het proces worden samen genomen, in overeenstemming met alle partijen. Daarom spreekt Por Eso! liever niet van een interventie maar van een proces waarin we stap voor stap samen tot een duurzame verandering komen.

Exit criteria

De exit criteria kunnen als volgt worden samengevat:
Ten aanzien van de 37 schoolmoestuinen is een belangrijk resultaat geboekt. Namelijk de samenwerking met het Ministerie van Onderwijs. Samen proberen we de schoolmoestuinen  op het rooster te krijgen.  Het is zeker geen makkelijke weg maar een begin is gemaakt.

Ten aanzien van het verbeteren van de woningen is de maximale duur van het project 6 jaar. We streven naar een deelname van minimaal 50%. Ieder dorp vraagt om een gerichte aanpak. In grote lijnen kunnen we de planning per dorp als volgt indelen:
Jaar 1: 1e fase : Installatie gemeenschappelijke moestuinen en tuinkassen op school + we maken een begin met het op orde brengen van de huizen en de moestuinen ‘aan huis’.
Jaar 2 – 3 :We installeren rookvrije keukentjes,  opbergkasten, ecologische ijskasten en tuinkassen, waterreservoirs en sproeisystemen.
Jaar 4 tot 6: Monitoren en aanvullende workshops.